Sleepiness and Depression in Parkinson’s Disease Patients Treated with Ropinirole and Levodopa
Suk Yun Kang, Ho-Sung Ryu, Mun-Kyung Sunwoo, Sang-Jin Kim, Jong-Sam Baik, Mee-Young Park, Hyung-Eun Park, Joong-Seok Kim, Kyum-Yil Kwon, Seong-Beom Koh, Young-Eun Kim, Mi-Kyong Lee, Jong-Min Kim, Sun Ju Chung, Young-Ho Sohn
JMD. 2017;10(3):123-129.   Published online 2017 Sep 22     DOI: https://doi.org/10.14802/jmd.17048
Citations to this article as recorded by Crossref logo
An Investigation on the Clinical Features and Neurochemical Changes in Parkinson's Disease With Depression
Teng-Hong Lian, Peng Guo, Li-Jun Zuo, Yang Hu, Shu-Yang Yu, Li Liu, Zhao Jin, Qiu-Jin Yu, Rui-Dan Wang, Li-Xia Li, Ying-Shan Piao, Wei Zhang
Frontiers in Psychiatry.2019;[Epub]     CrossRef