Myotonia Congenita Can Be Mistaken as Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia
Aryun Kim, Mihee Jang, Han-Joon Kim, Yoon Kim, Dae-Seong Kim, Jin-Hong Shin, Beomseok Jeon
JMD. 2018;11(1):49-51.   Published online 2018 Jan 23     DOI: https://doi.org/10.14802/jmd.17056
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The study of exercise tests in paroxysmal kinesigenic dyskinesia
Hai-Yan Zhou, Fei-Xia Zhan, Wo-Tu Tian, Chao Zhang, Yan Wang, Ze-Yu Zhu, Xiao-Li Liu, Yang-Qi Xu, Xing-Hua Luan, Xiao-Jun Huang, Sheng-Di Chen, Li Cao
Clinical Neurophysiology.2018; 129(11): 2435.     CrossRef