Diagnostic Criteria for Dementia with Lewy Bodies: Updates and Future Directions
Masahito Yamada, Junji Komatsu, Keiko Nakamura, Kenji Sakai, Miharu Samuraki-Yokohama, Kenichi Nakajima, Mitsuhiro Yoshita
JMD. 2020;13(1):1-10.   Published online 2019 Nov 8     DOI: https://doi.org/10.14802/jmd.19052
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Systematic Review and Comparison of Neurocognitive Features of Late-Life Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Dementia With Lewy Bodies
Jennifer L. Prentice, Morgan J. Schaeffer, Alexandra K. Wall, Brandy L. Callahan
Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology.2021; 34(5): 466.     CrossRef
Dementia with Lewy bodies in first-generation immigrants in a European memory clinic
Kurt Segers, Florence Benoit, Jean-Marie Meyts, Gérald Glibert, Sophie Levy, Murielle Surquin
Acta Neurologica Belgica.2021; 121(1): 219.     CrossRef
The development of new method to differentiate between Dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s disease by cerebral perfusion SPECT-comparison to CIScore
Gaku Honda, Shigeki Nagamachi, Masanari Nonokuma, Koichi Takano, Yasuo Kuwabara, Kengo Yoshimitsu, Hitoshi Iida, Koji Ogomori, Hiroaki Kawasaki, Yoshio Tsuboi
Japanese Journal of Radiology.2021; 39(2): 198.     CrossRef
Impaired meningeal lymphatic drainage in patients with idiopathic Parkinson’s disease
Xue-Bing Ding, Xin-Xin Wang, Dan-Hao Xia, Han Liu, Hai-Yan Tian, Yu Fu, Yong-Kang Chen, Chi Qin, Jiu-Qi Wang, Zhi Xiang, Zhong-Xian Zhang, Qin-Chen Cao, Wei Wang, Jia-Yi Li, Erxi Wu, Bei-Sha Tang, Ming-Ming Ma, Jun-Fang Teng, Xue-Jing Wang
Nature Medicine.2021; 27(3): 411.     CrossRef
Mechanisms of Neurodegeneration in Various Forms of Parkinsonism—Similarities and Differences
Dariusz Koziorowski, Monika Figura, Łukasz M. Milanowski, Stanisław Szlufik, Piotr Alster, Natalia Madetko, Andrzej Friedman
Cells.2021; 10(3): 656.     CrossRef
Advances in computerized MRI‐based biomarkers in Alzheimer’s disease
Raymond Wong, Yishan Luo, Vincent Chung-tong Mok, Lin Shi
Brain Science Advances.2021; 7(1): 26.     CrossRef
Convolutional neural network-based automatic heart segmentation and quantitation in 123I-metaiodobenzylguanidine SPECT imaging
Shintaro Saito, Kenichi Nakajima, Lars Edenbrandt, Olof Enqvist, Johannes Ulén, Seigo Kinuya
EJNMMI Research.2021;[Epub]     CrossRef
Autonomic symptoms are predictive of dementia with Lewy bodies
Wenzheng Hu, Shuai Liu, Fei Wang, Han Zhu, Xiaoshan Du, Lingyun Ma, Jinghuan Gan, Hao Wu, Xiaodan Wang, Yong Ji
Parkinsonism & Related Disorders.2021;[Epub]     CrossRef
A direct comparison of the 2005 and 2017 criteria for dementia with Lewy bodies
Kurt Segers, Florence Benoit, Jean‐Marie Meyts, Gerald Glibert, Murielle Surquin
Psychogeriatrics.2020; 20(5): 785.     CrossRef
Calibrated scintigraphic imaging procedures improve quantitative assessment of the cardiac sympathetic nerve activity
Koichi Okuda, Kenichi Nakajima, Chiemi Kitamura, Yumiko Kirihara, Mitsumasa Hashimoto, Seigo Kinuya
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef