Diagnostic Criteria for Dementia with Lewy Bodies: Updates and Future Directions
Masahito Yamada, Junji Komatsu, Keiko Nakamura, Kenji Sakai, Miharu Samuraki-Yokohama, Kenichi Nakajima, Mitsuhiro Yoshita
JMD. 2020;13(1):1-10.   Published online 2019 Nov 8     DOI: https://doi.org/10.14802/jmd.19052
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Dementia with Lewy bodies in first-generation immigrants in a European memory clinic
Kurt Segers, Florence Benoit, Jean-Marie Meyts, Gérald Glibert, Sophie Levy, Murielle Surquin
Acta Neurologica Belgica.2021; 121(1): 219.     CrossRef
The development of new method to differentiate between Dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s disease by cerebral perfusion SPECT-comparison to CIScore
Gaku Honda, Shigeki Nagamachi, Masanari Nonokuma, Koichi Takano, Yasuo Kuwabara, Kengo Yoshimitsu, Hitoshi Iida, Koji Ogomori, Hiroaki Kawasaki, Yoshio Tsuboi
Japanese Journal of Radiology.2021; 39(2): 198.     CrossRef
Impaired meningeal lymphatic drainage in patients with idiopathic Parkinson’s disease
Xue-Bing Ding, Xin-Xin Wang, Dan-Hao Xia, Han Liu, Hai-Yan Tian, Yu Fu, Yong-Kang Chen, Chi Qin, Jiu-Qi Wang, Zhi Xiang, Zhong-Xian Zhang, Qin-Chen Cao, Wei Wang, Jia-Yi Li, Erxi Wu, Bei-Sha Tang, Ming-Ming Ma, Jun-Fang Teng, Xue-Jing Wang
Nature Medicine.2021; 27(3): 411.     CrossRef
Mechanisms of Neurodegeneration in Various Forms of Parkinsonism—Similarities and Differences
Dariusz Koziorowski, Monika Figura, Łukasz M. Milanowski, Stanisław Szlufik, Piotr Alster, Natalia Madetko, Andrzej Friedman
Cells.2021; 10(3): 656.     CrossRef
A direct comparison of the 2005 and 2017 criteria for dementia with Lewy bodies
Kurt Segers, Florence Benoit, Jean‐Marie Meyts, Gerald Glibert, Murielle Surquin
Psychogeriatrics.2020; 20(5): 785.     CrossRef
A Systematic Review and Comparison of Neurocognitive Features of Late-Life Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Dementia With Lewy Bodies
Jennifer L. Prentice, Morgan J. Schaeffer, Alexandra K. Wall, Brandy L. Callahan
Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology.2020; : 089198872094425.     CrossRef
Calibrated scintigraphic imaging procedures improve quantitative assessment of the cardiac sympathetic nerve activity
Koichi Okuda, Kenichi Nakajima, Chiemi Kitamura, Yumiko Kirihara, Mitsumasa Hashimoto, Seigo Kinuya
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef